കോതമംഗലം കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ ആധുനിക ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

കോതമംഗലം കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ ആധുനിക ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.